phone mobile heart Kelionių organizatorius ITAKA Kelionių organizatorius ITAKA Flag of Belarus airplane
Oluline informatsioon>

Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

 1. Vastutav andmetöötleja (edaspidi Töötleja), kes kogub isikuandmeid peamiselt veebilehe itaka.ee kaudu, on SIA Itaka Latvija. Andmetöötlusega seotud küsimustes saab ühendust võtta Töötlejaga telefonil nr. +371 29377272 või e-posti aadressil: [email protected]. Töötleja vastutab edastatud isikuandmete turvalisuse ja nende töötlemise eest vastavalt regulatiivsetes õigusaktides sätestatule.
 2. Isikuandmete töötlemise ja veebilehe kasutajatele vastavalt isikuandmete kaitse regulatsioonile antud õiguste teostamisega seotud küsimustega palume pöörduda Töötleja poole e-posti teel [email protected].
 3. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. a. määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ, samuti muud hetkel kehtivad isikuandmete töötlemise valdkonna normatiivaktid.

KUI OSTATE MEIEGA PAKETTREISI VÕI OLETE RÜHMAREISI LIIGE

 1. Töötleja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  1. Pakettreisi lepingu sõlmimine ja selle teostamine (kehtib ka muudele kliendi valikul osutatavatele turismiteenustele, eelkõige viisavahendusteenuse osutamisele), sh teenuse kvaliteedi tagamine (õiguslik alus - GDPR artikkel 6 p 1 , punkt b) – "lepingu täitmine".
  2. Töötleja juriidiliste kohustuste täitmine, nt finantsarveldused ja raamatupidamisaruannete esitamine, sh arvete esitamine ja säilitamine (õiguslik alus - GDPR artikli 6 punkt c) - "juriidiline kohustus".
  3. Lepingust tuleneva kahju hüvitamise nõudmine (õiguslik alus – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) – "õigustatud huvid". Lepingust tuleneva kahju sissenõudmise tähtajad on üksikasjalikult määratud Läti Vabariigi tsiviilseaduses, tarbijaõiguste kaitse seaduses, samuti turismivaldkonda reguleerivates normatiivaktides.
  4. Pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmine, sh. klientide rahulolu uuringud (õiguslik alus – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) – „õigustatud huvid“.
  5. Turundusinfo (nt uudiskirjad) saatmine, antud juhul antakse nõusolek andmete kasutamiseks sel eesmärgil (õiguslik alus – GDPR artikkel 6 lõike 1 punkt a) – „nõusolek“.
  6. Otseturundus (Töötleja ja tema partnerite tooted ja teenused), sealhulgas turundussisu isikupärastamine (õiguslik alus – GDPR artikli 6 alajaotis 1) – „õigustatud huvid“, samuti infoühiskonna teenuste seaduse artikli 9 teine osa. Töötleja võib töödelda isikuandmeid turismiürituse jaoks kohandatud pakkumise koostamiseks ja esitamiseks. Ka selliseid andmeid töödeldakse automaatselt, kuid tehtud otsustel ei ole kliendile õiguslikku mõju.
 2. Töötleja võib reisipaketi teenuse lepingu täitmiseks töödelda isikuandmeid, eelkõige:
  1. nimi;
  2. perekonnanimi;
  3. sünnikuupäev;
  4. sugu;
  5. e-posti aadress;
  6. telefoninumber;
  7. elukoht;
  8. allkirja näidis;
  9. lepingu täitmiseks (olenevalt lähteriigist või pakkumisest) ja kliendi isikusamasuse kontrollimiseks vajalikud isikutunnistuse või passi andmed, st sünnikoht, rahvus, näokujutis, dokumendi seeria ja number, väljastanud asutus, dokumendi väljaandmise kuupäev ja kehtivusaeg.
 3. Ülalnimetatud isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks. Isikuandmete esitamata jätmine toob kaasa lepingu sõlmimise ja täitmise võimatuse.
 4. Niivõrd kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti teenuste nõuetekohase kvaliteedi tagamiseks, võib Töötleja töödelda ka erikategooria isikuandmeid (sh andmeid tervise, sh puuetega inimeste kohta, andmeid eriarstiabi vajavate isikute kohta), kui andmesubjekt on andnud selgesõnalise nõusoleku andmetöötluseks (õiguslik alus – GDPR artikli 9 lõike 2 punkt a) – „nõusolek“.
 5. Töötlejal on õigus töödelda isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik punktis 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Olenevalt õiguslikust alusest on selleks vastavalt:
  1. lepingu täitmiseks kuluv aeg (kui viisavahendusteenuse tarbeks saadud isikutunnistuse või passi koopia kustutatakse kohe pärast viisa kättesaamist selle väljastamise eest vastutavatelt pädevatelt asutustelt);
  2. seadusest tulenevate kohustuste täitmise aeg ja andmete säilitamiseks seadusega nõutav aeg, nt maksureeglid;
  3. aeg, mille möödumisel lepingust tulenevad nõuded aeguvad;
  4. aeg, mille jooksul on võimalik kaebust esitada;
  5. aega kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
 6. Töötleja võib kõiki andmeturbe garantiisid järgides edastada kliendi isikuandmeid, lisaks Töötleja poolt volitatud isikutele ka teistele isikutele, sealhulgas:
  1. üksused, kes töötlevad andmeid Töötleja nimel, nt agendid, tehniliste teenuste pakkujad ja konsultatsiooniteenuseid pakkuvad organisatsioonid;
  2. teistele andmete töötlejatele, niivõrd kui see on vajalik teenuste osutamiseks ja seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, nt elektrooniliste maksete operaatorid, kullerid, transportijad, kindlustusandjad, hotelliteenuste pakkujad, lisateenuste pakkujad (nt parklad, lennujaamateenused), kohalikud või riiklikud turismiühingud, töövõtjad, kes osutavad Töötlejale teenuseid sõlmitud lepingute alusel.
 7. Lepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikus ulatuses võib Töötleja edastada andmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatesse riikidesse, mis ei taga piisavat kaitsetaset. Töötleja aga tagab, et ülekanne toimub turvalisel, kontrollitud viisil ning on tagatud asjakohaste lepingutega saajatega, järgides GDPR V. peatükis sätestatud tingimusi. Töötleja võib edastada isikuandmeid ka väljaspool EMP-d asuvatesse riikidesse, mis Euroopa Komisjoni hinnangul pakuvad piisavat kaitsetaset.
 8. Seoses isikuandmete töötlemisega Töötleja poolt on kliendil õigus:
  1. tutvuda isikuandmetega;
  2. isikuandmeid parandada;
  3. kustutada isikuandmeid (õigus olla unustatud);
  4. piirata isikuandmete töötlemist;
  5. edastada andmeid teisele andmete töötlejale;
  6. nõusolek tagasi võtta, kui Töötleja töötleb kliendi isikuandmeid nõusoleku alusel, igal ajal ja mis tahes viisil, ilma et see mõjutaks enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud töötlemise seaduslikkust;
  7. esitada vastuväiteid andmete töötlemisele, kui töötlemise aluseks on Töötleja õigustatud huvid;
  8. esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui klient leiab, et isikuandmete töötlemine rikub määruse sätteid.
 9. Ülalnimetatud õiguste kasutamiseks võtke palun Töötlejaga ühendust e-posti teel: [email protected].
 10. Töötleja saab kõigi broneeringu kinnituses/reisidokumendis nimetatud isikute andmed otse broneeringu teinud isikult lepingu sõlmimiseks.
 11. Reisilepingu sõlmimisel teeb klient seda kõigi broneeringu kinnituses/reisidokumendis nimetatud isikute nimel ning võtab seega vastutuse nende teavitamise eest käesolevas dokumendis toodud isikuandmete töötlemise reeglitest.
 

KUI OSTATE MEILT INDIVIDUAALSE TURISMITEENUSE (NÄIT. INDIVIDUAALNE MAJUTUS HOTELLIS OMA TRANSPORDIGA)

 1. Töötleja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  1. Teenuse (sealhulgas elektrooniliselt pakutava teenuse) pakkumine, mis võimaldab broneerida ja osta individuaalseid reisiteenuseid, mida osutab asjaomaste teenuste mis tahes töövõtja, näiteks hotelliteenuse pakkuja või lennuettevõtja (õiguslik alus – artikli 6 lõige 1 (b) GDPR ) – "lepingu täitmine".
  2. Töötleja juriidiliste kohustuste täitmine, nt finantsarveldused ja raamatupidamisaruannete esitamine, sh arvete esitamine ja säilitamine (õiguslik alus - GDPR artikli 6 punkt c) - "juriidiline kohustus".
  3. Lepingust tuleneva kahju hüvitamise nõudmine (õiguslik alus – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) – "õigustatud huvid". Lepingust tuleneva kahju sissenõudmise tähtajad on üksikasjalikult määratud Läti Vabariigi tsiviilseaduses, tarbijaõiguste kaitse seaduses, samuti turismivaldkonda reguleerivates normatiivaktides.
  4. Pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmine, sh. klientide rahulolu uuringud (õiguslik alus – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) – „õigustatud huvid“.
  5. Turundusinfo (nt uudised) saatmine, antud juhul antakse nõusolek andmete sel eesmärgil kasutamiseks (õiguslik alus – GDPR artikkel 6 lõike 1 punkt a) – „nõusolek“.
  6. Otseturundus (Töötleja ja tema partnerite tooted ja teenused), sealhulgas turundussisu isikupärastamine (õiguslik alus - GDPR artikli 6 lõike 1 lõik 1) - "õigustatud huvid", samuti artikli 9 teine osa infoühiskonna teenuste seadus. Töötleja võib töödelda isikuandmeid turismiürituse jaoks kohandatud pakkumise koostamiseks ja esitamiseks. Ka selliseid andmeid töödeldakse automaatselt, kuid tehtud otsustel ei ole kliendile õiguslikku mõju.
 2. Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks. Isikuandmete esitamata jätmine toob kaasa lepingu sõlmimise ja täitmise võimatuse.

 3. Andmete esitamine turundusinfo saamiseks valitud suhtluskanali kaudu (nt e-posti aadress, telefoninumber) on vabatahtlik, kuid vajalik turundusinfo saamiseks. Kui isikuandmeid ei esitata, puudub ka võimalus turundusinfot saada.

 4. Niivõrd kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti teenuste nõuetekohase kvaliteedi tagamiseks, võib Töötleja töödelda ka erikategooriaid isikuandmeid (sh andmeid tervise, sh puuetega inimeste kohta, andmed eriarstiabi vajavate isikute kohta), kui andmesubjekt on andnud selgesõnalise nõusoleku andmetöötluseks (õiguslik alus – GDPR artikli 9 lõike 2 punkt a) – „nõusolek“.

 5. Töötlejal on õigus töödelda isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik punktis 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Olenevalt õiguslikust alusest on selleks vastavalt:
  1. lepingu täitmiseks kuluv aeg (kui viisavahendusteenuse tarbeks saadud isikutunnistuse või passi koopia kustutatakse kohe pärast viisa kättesaamist selle väljastamise eest vastutavatelt pädevatelt asutustelt);
  2. seadusest tulenevate kohustuste täitmise aeg ja andmete säilitamiseks seadusega nõutav aeg, nt maksureeglid;
  3. aeg, mille möödumisel lepingust tulenevad nõuded aeguvad;
  4. aeg, mille jooksul on võimalik kaebust esitada;
  5. aega kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
 6. Töötleja võib kõiki andmeturbe garantiisid järgides edastada kliendi isikuandmeid, lisaks Töötleja poolt volitatud isikutele ka teistele isikutele, sealhulgas:
  1. üksused, kes töötlevad andmeid Töötleja nimel, nt agendid, tehniliste teenuste pakkujad ja konsultatsiooniteenuseid pakkuvad organisatsioonid;
  2. teistele andmete töötlejatele, niivõrd kui see on vajalik teenuste osutamiseks ja seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, nt elektrooniliste maksete operaatorid, kullerid, transportijad, kindlustusandjad, hotelliteenuste pakkujad, lisateenuste pakkujad (nt parklad, lennujaamateenused), kohalikud või riiklikud turismiühingud, töövõtjad, kes osutavad Töötlejale teenuseid sõlmitud lepingute alusel.
 7. Lepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikus ulatuses võib Töötleja edastada andmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatesse riikidesse, mis ei taga piisavat kaitsetaset. Töötleja aga tagab, et ülekanne toimub turvalisel, kontrollitud viisil ning on tagatud asjakohaste lepingutega saajatega, järgides GDPR V. peatükis sätestatud tingimusi. Töötleja võib edastada isikuandmeid ka väljaspool EMP-d asuvatesse riikidesse, mis Euroopa Komisjoni hinnangul pakuvad piisavat kaitsetaset.

 8. Seoses isikuandmete töötlemisega Töötleja poolt on kliendil õigus:
  1. tutvuda isikuandmetega;
  2. isikuandmeid parandada;
  3. kustutada isikuandmeid (õigus olla unustatud);
  4. piirata isikuandmete töötlemist;
  5. edastada andmeid teisele andmete töötlejale;
  6. nõusolek tagasi võtta, kui Töötleja töötleb kliendi isikuandmeid nõusoleku alusel, igal ajal ja mis tahes viisil, ilma et see mõjutaks enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud töötlemise seaduslikkust;
  7. esitada vastuväiteid andmete töötlemisele, kui töötlemise aluseks on vastutava töötleja õigustatud huvid;
  8. esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui klient leiab, et isikuandmete töötlemine rikub määruse sätteid.
 9. Ülalnimetatud õiguste kasutamiseks võtke palun Töötlejaga ühendust e-posti teel: [email protected].

 10. Töötleja saab kõigi broneeringu kinnituses/reisidokumendis nimetatud isikute andmed otse broneeringu teinud isikult lepingu sõlmimiseks.

 11. Reisilepingu sõlmimisel teeb klient seda kõigi broneeringu kinnituses/reisidokumendis nimetatud isikute nimel ning võtab seega vastutuse nende teavitamise eest käesolevas dokumendis toodud isikuandmete töötlemise reeglitest.

KUI KASUTATE PAKKUMISTE VORMI

 1. Töötleja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  1. Taotluse menetlemine ehk turismiteenuse pakkumise koostamine (õiguslik alus - GDPR artikkel 6 lg 1b) - "toimingute teostamine andmesubjekti soovil enne lepingu sõlmimist".
  2. Turundusteabe (nt uudiste) saatmine, kus on antud nõusolek andmete sel eesmärgil kasutamiseks (õiguslik alus – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a) – „nõusolek“.
  3. Otseturundus (Töötleja ja tema partnerite tooted ja teenused), sealhulgas turundussisu isikupärastamine (õiguslik alus - GDPR artikli 6 lõike 1 lõik 1) - "õigustatud huvid", samuti artikli 9 teine osa infoühiskonna teenuste seadus. Töötleja võib töödelda isikuandmeid kohandatud turismiteenuse pakkumise koostamiseks ja esitamiseks. Ka selliseid andmeid töödeldakse automaatselt, kuid tehtud otsustel ei ole kliendile õiguslikku mõju.
 2. Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks. Isikuandmete esitamata jätmine toob kaasa lepingu sõlmimise ja täitmise võimatuse.

 3. Töötlejal on õigus töödelda isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik ülaltoodud eesmärkide saavutamiseks.

 4. Töötleja võib kõiki andmeturbe garantiisid järgides edastada kasutaja isikuandmeid, lisaks Töötleja poolt volitatud isikutele ka teistele isikutele, sealhulgas:
  1. üksused, kes töötlevad andmeid Töötleja nimel, nt tehniliste teenuste pakkujad ja nõustamisteenuseid pakkuvad organisatsioonid;
  2. teistele andmete töötlejatele, niivõrd, kuivõrd see on vajalik esitatud küsimusele vastamiseks.
 5. Lepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikus ulatuses võib Töötleja edastada andmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatesse riikidesse, mis ei taga piisavat kaitsetaset. Töötleja aga tagab, et ülekanne toimub turvalisel, kontrollitud viisil ning on tagatud asjakohaste lepingutega saajatega, järgides GDPR V peatükis sätestatud tingimusi. Töötleja võib edastada isikuandmeid ka väljaspool EMP-d asuvatesse riikidesse, mis Euroopa Komisjoni hinnangul pakuvad piisavat kaitsetaset.
 6. Seoses isikuandmete töötlemisega Töötleja poolt on kliendil õigus:
  1. tutvuda isikuandmetega;
  2. isikuandmeid parandada;
  3. kustutada isikuandmeid (õigus olla unustatud);
  4. piirata isikuandmete töötlemist;
  5. edastada andmeid teisele andmete töötlejale;
  6. nõusolek tagasi võtta, kui Töötleja töötleb kliendi isikuandmeid nõusoleku alusel, igal ajal ja mis tahes viisil, ilma et see mõjutaks enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud töötlemise seaduslikkust;
  7. esitada vastuväiteid andmete töötlemisele, kui töötlemise aluseks on vastutava töötleja õigustatud huvid;
  8. esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui klient leiab, et isikuandmete töötlemine rikub määruse sätteid.
 7. Ülalnimetatud õiguste kasutamiseks võtke palun Töötlejaga ühendust e-posti teel: [email protected].

KUI KASUTATE KONTAKTVORMI

 1. Töötleja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  1. Küsimustele vastamine kontaktivormi abil (või e-posti ja telefoni aadressi), mis on saadaval veebisaidil itaka.ee ja mobiilirakenduses (õiguslik alus – GDPR artikli 6 1. osa lõik f) – "õigustatud huvi".
  2. Turundusteabe (nt uudiskirjade) saatmine, kui on antud nõusolek andmete kasutamiseks sel eesmärgil (õiguslik alus – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a) – „nõusolek“.
  3. Otseturundus (Töötleja ja tema partnerite tooted ja teenused), sealhulgas turundussisu isikupärastamine (õiguslik alus - GDPR artikli 6 lõike 1 lõik 1) - "õigustatud huvid", samuti artikli 9 teine osa infoühiskonna teenuste seadus. Töötleja võib töödelda isikuandmeid kohandatud turismiteenuse pakkumise koostamiseks ja esitamiseks. Ka selliseid andmeid töödeldakse automaatselt, kuid tehtud otsustel ei ole kliendile õiguslikku mõju.
 2. Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks. Isikuandmete esitamata jätmine toob kaasa lepingu sõlmimise ja täitmise võimatuse.

 3. Töötlejal on õigus töödelda isikuandmeid seni, kuni see on vajalik ülaltoodud eesmärkide saavutamiseks.

 4. Töötleja võib kõiki andmeturbe garantiisid järgides edastada kasutaja isikuandmeid, lisaks Töötleja poolt volitatud isikutele ka teistele isikutele, sealhulgas:
  1. üksustele, kes töötlevad andmeid Töötleja nimel, nt tehniliste teenuste pakkujad ja nõustamisteenuseid pakkuvad organisatsioonid;
  2. teistele andmete töötlejatele, kui see on vajalik esitatud küsimusele vastuse andmiseks.
  3. Lepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikus ulatuses võib Töötleja edastada andmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatesse riikidesse, mis ei taga piisavat kaitsetaset. Töötleja aga tagab, et ülekanne toimub turvalisel, kontrollitud viisil ning on tagatud asjakohaste lepingutega saajatega, järgides GDPR V peatükis sätestatud tingimusi. Töötleja võib edastada isikuandmeid ka väljaspool EMP-d asuvatesse riikidesse, mis Euroopa Komisjoni hinnangul pakuvad piisavat kaitsetaset.
  4. Seoses isikuandmete töötlemisega Töötleja poolt on kliendil õigus:
  5. tutvuda isikuandmetega;
  6. isikuandmeid parandada;
  7. kustutada isikuandmeid (õigus olla unustatud);
  8. piirata isikuandmete töötlemist;
  9. edastada andmeid teisele andmete töötlejale;
  10. nõusolek tagasi võtta, kui Töötleja töötleb kliendi isikuandmeid nõusoleku alusel, igal ajal ja mis tahes viisil, ilma et see mõjutaks enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud töötlemise seaduslikkust;
  11. esitada vastuväiteid andmete töötlemisele, kui töötlemise aluseks on vastutava töötleja õigustatud huvid;
  12. esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui klient leiab, et isikuandmete töötlemine rikub määruse sätteid.
 5. Ülalnimetatud õiguste kasutamiseks võtke palun Töötlejaga ühendust e-posti teel: [email protected].

KUI VÕTATE MEIEGA ÜHENDUST TELEFONI VÕI E-MEILI TEEL

 1. Töötleja töötleb isikuandmeid eesmärkidel ja ulatuses, mis on vajalik taotluse ja päringu korrektseks menetlemiseks, sealhulgas suhtlemiseks ja küsimustele vastamiseks, kasutades veebilehel kättesaadavat kontakttelefoni ja e-posti aadressi (õiguslik alus - GDPR artikkel 6 (f) – "õigustatud huvid". Esitades meile teavet, mis moodustab andmete erikategooriad (nt terviseteave), kinnitate, et nõustute selle kasutamisega teie taotluse nõuetekohaseks töötlemiseks ja taotluse töötlemiseks. (õiguslik alus – artikli 9 lõike 2 punkt a). GDPR) – „nõusolek”.

 2. Nõusoleku saab tagasi võtta, eelkõige võttes ühendust Töötlejaga. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete kasutamise seaduslikkust nõusoleku kehtivuse ajal.

 3. Andmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik esitatud küsimusele vastamiseks või esitamise ja taotluse nõuetekohaseks läbivaatamiseks, sh kaebuste vastuvõtmiseks. Isikuandmete esitamata jätmine võib kaasa tuua selle, et me ei suuda vastata küsimusele või töödelda päringut.

 4. Töötlejal on õigus töödelda isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik ülaltoodud eesmärkide saavutamiseks.

 5. Töötleja võib kõiki andmeturbe garantiisid järgides edastada kliendi isikuandmeid, lisaks Töötleja poolt volitatud isikutele ka teistele isikutele, sealhulgas:
  1. üksustele, kes töötlevad andmeid Töötleja nimel, nt tehniliste teenuste pakkujad ja nõustamisteenuseid pakkuvad organisatsioonid;
  2. teistele andmete töötlejatele, niivõrd kui see on vajalik teenuste osutamiseks ja seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.
 6. Lepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikus ulatuses võib Töötleja edastada andmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatesse riikidesse, mis ei taga piisavat kaitsetaset. Töötleja aga tagab, et ülekanne toimub turvalisel, kontrollitud viisil ning on tagatud asjakohaste lepingutega saajatega, järgides GDPR V peatükis sätestatud tingimusi. Töötleja võib edastada isikuandmeid ka väljaspool EMP-d asuvatesse riikidesse, mis Euroopa Komisjoni hinnangul pakuvad piisavat kaitsetaset.

 7. Seoses isikuandmete töötlemisega Haldaja poolt on kliendil õigus:
  1. tutvuda isikuandmetega;
  2. isikuandmeid parandada;
  3. kustutada isikuandmeid (õigus olla unustatud);
  4. piirata isikuandmete töötlemist;
  5. edastada andmeid teisele andmete töötlejale;
  6. nõusolek tagasi võtta, kui Töötleja töötleb kliendi isikuandmeid nõusoleku alusel, igal ajal ja mis tahes viisil, ilma et see mõjutaks enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud töötlemise seaduslikkust;
  7. esitada vastuväiteid andmete töötlemisele, kui töötlemise aluseks on vastutava töötleja õigustatud huvid;
  8. esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui klient leiab, et isikuandmete töötlemine rikub määruse sätteid.
 8. Ülalnimetatud õiguste kasutamiseks võtke palun Töötlejaga ühendust e-posti teel: [email protected].

KUI KASUTATE MEIE KLIENDITOE TELEFONINUMBRI

 1. Töötleja töötleb isikuandmeid klientitoe telefoni kaudu esitatud taotluste töötlemiseks, mille kontaktnumbrid on saadaval veebilehel itaka.ee järgmistel eesmärkidel:
  1. Telefonivestluste käigus esitatud küsimustele vastamine (õiguslik alus – GDPR s . 1. f) – "õigustatud huvi".
  2. Kõnesalvestussüsteemi kaudu saadud isikuandmete kogumine ja kasutamine osutatavate teenuste kvaliteedi kontrollimiseks (õiguslik alus – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) – „õigustatud huvi“.
  3. Kaebuste ärakuulamine ja menetlemine – menetluse ajal ja kuni nõuete võimaliku aegumiseni. Õiguslikuks aluseks on Vastutava töötleja õigustatud huvide realiseerimine (õiguslik alus – GDPR artikli 6 lõige 1 f) – „õigustatud huvi“.
  4. Turundusteabe (nt uudiskirjade) saatmine, kui on antud nõusolek andmete kasutamiseks sel eesmärgil (õiguslik alus - GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a) - "nõusolek".
  5. Otseturundus (Töötleja ja tema partnerite tooted ja teenused), sealhulgas turundussisu isikupärastamine (õiguslik alus - GDPR artikli 6 lõike 1 lõik 1) - "õigustatud huvid", samuti artikli 9 teine osa infoühiskonna teenuste seadus. Töötleja võib töödelda isikuandmeid turismiteenuse kohandatud pakkumise koostamiseks ja esitamiseks. Ka selliseid andmeid töödeldakse automaatselt, kuid tehtud otsustel ei ole kliendile õiguslikku mõju.
 2. Töötleja vastutab telefonivestluste käigus edastatud isikuandmete turvalisuse ja nende töötlemise eest vastavalt seaduses sätestatule.

 3. Kõnesalvestussüsteemide salvestisi säilitatakse mitte kauem kui kolm kuud alates salvestamise kuupäevast. Kui protokoll on tõendiks kohtumenetluses või kui Töötleja on saanud teada, et see võib olla tõend kohtumenetluses, pikeneb see tähtaeg kuni menetluse lõpliku lõpetamiseni. Pärast neid perioode isikuandmeid sisaldavad dokumendid hävitatakse.

 4. Haldajal on õigus töödelda isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik ülaltoodud eesmärkide saavutamiseks. Sõltuvalt õiguslikust alusest on see vastavalt:
  1. eelnimetatud eesmärgi elluviimiseks kuluv aeg ehk kasutaja esitatud küsimusele vastamise hetkeni;
  2. kuni tagasilükkamiseni;
  3. aega kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
 5. Töötleja võib kõiki andmeturbe garantiisid järgides edastada kliendi isikuandmeid, lisaks Töötleja poolt volitatud isikutele ka teistele isikutele, sealhulgas:
  1. üksused, kes töötlevad andmeid Töötleja nimel, nt tehniliste teenuste pakkujad ja nõustamisteenuseid pakkuvad organisatsioonid;
  2. teistele andmete töötlejatele, niivõrd, kuivõrd see on vajalik esitatud küsimusele vastamiseks.
 6. Lepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikus ulatuses võib Töötleja edastada andmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatesse riikidesse, mis ei taga piisavat kaitsetaset. Töötleja aga tagab, et ülekanne toimub turvalisel, kontrollitud viisil ning on tagatud asjakohaste lepingutega saajatega, järgides GDPR V peatükis sätestatud tingimusi. Töötleja võib edastada isikuandmeid ka väljaspool EMP-d asuvatesse riikidesse, mis Euroopa Komisjoni hinnangul pakuvad piisavat kaitsetaset.

 7. Seoses isikuandmete töötlemisega Haldaja poolt on kliendil õigus:
  1. tutvuda isikuandmetega;
  2. isikuandmeid parandada;
  3. kustutada isikuandmeid (õigus olla unustatud);
  4. piirata isikuandmete töötlemist;
  5. edastada andmeid teisele andmete töötlejale;
  6. nõusolek tagasi võtta, kui Töötleja töötleb kliendi isikuandmeid nõusoleku alusel, igal ajal ja mis tahes viisil, ilma et see mõjutaks enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud töötlemise seaduslikkust;
  7. esitada vastuväiteid andmete töötlemisele, kui töötlemise aluseks on vastutava töötleja õigustatud huvid;
  8. esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui klient leiab, et isikuandmete töötlemine rikub määruse sätteid.
 8. Ülalnimetatud õiguste kasutamiseks võtke palun Töötlejaga ühendust e-posti teel: [email protected].

KUI OLETE LIITUNUD MEIE UUDISKIRJADEGA

 1. Töötleja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  1. Turundusinfo edastamine isikutele, kes on uudistepakkumist kasutades huvitatud Vastutava töötleja pakkumisest (õiguslik alus – GDPR artikli 6 lõige 1 a – „nõusolek“.
  2. Otseturundus (vastutava töötleja ja tema partnerite tooted ja teenused), sealhulgas turundussisu isikupärastamine (õiguslik alus - GDPR artikli 6 lõike 1 lõik 1) - "õigustatud huvid", samuti artikli 9 teine osa infoühiskonna teenuste seadus. Töötleja võib töödelda isikuandmeid turismiürituse jaoks kohandatud pakkumise koostamiseks ja esitamiseks. Ka selliseid andmeid töödeldakse automaatselt, kuid tehtud otsustel ei ole kliendile õiguslikku mõju.
 2. Andmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik turundusinfo saamiseks. Kui vajalikke andmeid ei esitata, ei ole võimalik uudiseid saada.

 3. Kasutaja, kes kasutab uudiste saamise võimalust, võib nende vastuvõtmisest igal ajal ja põhjuseta keelduda, eelkõige klõpsates igas kasutajale saadetud e-kirjas oleval deaktiveerimislingil või saates vastava kirja järgmisele aadressile: [email protected].

 4. Töötlejal on õigus töödelda isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik ülaltoodud eesmärkide saavutamiseks. Sõltuvalt õiguslikust alusest on see vastavalt:
  1. aega nõusoleku tagasivõtmiseni;
  2. vastuväidete esitamise aeg.
 5. Seoses isikuandmete töötlemisega Töötleja poolt on kliendil õigus:
  1. tutvuda isikuandmetega;
  2. isikuandmeid parandada;
  3. kustutada isikuandmeid (õigus olla unustatud);
  4. piirata isikuandmete töötlemist;
  5. edastada andmeid teisele andmete töötlejale;
  6. nõusolek tagasi võtta, kui Töötleja töötleb kliendi isikuandmeid nõusoleku alusel, igal ajal ja mis tahes viisil, ilma et see mõjutaks enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud töötlemise seaduslikkust;
  7. esitada vastuväiteid andmete töötlemisele, kui töötlemise aluseks on vastutava töötleja õigustatud huvid;
  8. esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui klient leiab, et isikuandmete töötlemine rikub määruse sätteid.

 6. Ülalnimetatud õiguste kasutamiseks võtke palun Töötlejaga ühendust e-posti teel: [email protected].

KUI KASUTATE ITAKA FACEBOOKI LEHTE

 1. SIA " Itaka Latvija" on nende kasutajate isikuandmete Töötleja, kes kasutavad Facebooki rakenduse kaudu pakutavaid tooteid ja teenuseid ning külastavad Töötleja Facebooki lehte (edaspidi Fännileht) aadressil Itaka Latvija | Facebook ning Itaka Eesti | Facebook. Töötleja vastutab edastatud isikuandmete turvalisuse ja nende töötlemise eest vastavalt seaduses sätestatule. Töötleja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  1. seoses Fännilehega, sh Töötleja enda kaubamärgi reklaamimise eesmärgil (õiguslik alus – GDPR punkt 6. 1. f. alajaotis) – „õigustatud huvid“;
  2. Messengeri või muude Facebooki teenuste abil esitatud küsimustele vastamiseks (õiguslik alus – GDPR punkt 1. f) – „õigustatud huvi“; kui küsimuse sisu viitab teatud andmekategooriatele (näiteks terviseteave), loetakse, et kasutaja on andnud vastutavale töötlejale nõusoleku andmete kasutamiseks (õiguslik alus – artikli 9 lõike 2 punkt a). GDPR) – „Nõusolek“.
 2. Töötlejal on õigus töödelda:
  1. avalikult kättesaadavad isikuandmed (nagu kasutajanimi, profiilipilt, Facebooki või Messengeri tegevuse staatus), kommentaaride sisu ja muu teave, mille kasutaja on Facebooki toodete ja teenuste kaudu avalikult kättesaadavaks teinud;
  2. isikuandmed, mille kasutaja esitab Fännilehe külastamisel, sealhulgas kokkuvõte kasutaja profiilis saadaolevast teabest ja muust sisust, kommentaaridest, sõnumitest ja teadaannetest (näiteks fotod, kontaktandmed, elukoht, teave huvide või maailmavaadete kohta);
  3. muud isikuandmed, mida kasutajad edastavad Messengeri või muude Facebooki teenuste kaudu sõnumites (sh kontaktandmed ja terviseteave), et vastata päringule või töödelda suhtlustaotlust.
 3. Isikuandmete töötlemise ulatust, konkreetseid eesmärke ning Facebooki tooteid ja teenuseid kasutava kasutaja õigusi ja kohustusi reguleerivad otseselt Facebooki teenusetingimused (saadaval: https://www.facebook.com/legal/terms) ja "Andmepoliitika" (saadaval: https://www.facebook.com/policy).

 4. Töötlejal on õigus töödelda isikuandmeid seni, kuni see on vajalik eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks. Sõltuvalt õiguslikust alusest on see vastavalt:
  1. vastuväidete esitamise aeg (või Facebooki kasutajakonto kustutamiseni);
  2. aega nõusoleku tagasivõtmiseni (või Facebooki kasutajakonto kustutamiseni); nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmetöötluse seaduslikkust nõusoleku kehtivusajal;
  3. ajavahemik, mis kulub kasutaja poolt Messengeri või muude Facebooki teenuste kaudu saadetud päringu töötlemiseks.
 5. Töötleja poolt töödeldavate isikuandmete saajate nimekiri tuleneb peamiselt Facebooki kasutaja poolt kasutatavate toodete ja teenuste ulatusest, samuti kasutaja nõusolekust või seaduses sätestatust.

 6. Töötleja võib kõiki andmeturbe garantiisid järgides edastada kliendi isikuandmeid, lisaks Töötleja poolt volitatud isikutele ka teistele isikutele, sealhulgas:
  1. üksustele, kes töötlevad andmeid Töötleja nimel, nt tehniliste teenuste pakkujad ja nõustamisteenuseid pakkuvad organisatsioonid;
  2. teistele andmete töötlejatele, kui see on vajalik esitatud küsimusele vastuse andmiseks.
 7. Töötleja ei edasta nende kasutajate isikuandmeid, kes kasutavad Facebooki kaudu pakutavaid tooteid ja teenuseid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse (ELi mittekuuluvad riigid ning Island, Norra ja Liechtenstein).

 8. Töötleja võib töödelda Facebooki tooteid ja teenuseid kasutavate kasutajate isikuandmeid, kes külastavad Fännilehte, et analüüsida Töötleja veebilehte ja sellega seotud sisu (lehevaatamised) – (õiguslik alus – artikkel 6, 1. osa, lõik f) GDPR ) – "õigustatud huvi".

 9. Juhul, kui isikuandmeid töödeldakse eesmärgiga anda ülevaade kasutaja tegevusest Fännilehel (sh lehe jälgimine või jälgimine, lehe soovitamine postituses või kommentaaris, lehe või postituse meeldimine või mittemeeldimine), SIA " Itaka Latvija" ja Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Väljak , Grand Canal Harbour , Dublin 2, Iirimaa) on kasutajate isikuandmete ühised vastutavad töötlejad. Andmete liigid ja nende töötlemise ulatus ning privaatsuspoliitika ja kasutajaõigused on üksikasjalikult täpsustatud:
  1. käesolevas dokumendis;
  2. Facebookis https://www.facebook.com/policy avaldatud dokumendis "Andmepoliitika".
 10. Facebook võtab endale kohustuse teavitada Facebooki toodete ja teenuste kasutajaid andmete töötlemisest leheülevaate eesmärgil ning võimaldada neil teostada oma õigusi vastavalt GDPR-ile (teave leheülevaate loomiseks kasutatud andmete kohta on saadaval Facebooki lehel: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 11. Facebooki andmekaitseametnikuga saab ühendust Facebooki lehel oleva vormi kaudu https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

KUI KÜLASTATE ITAKA PROFIILI INSTAGRAM’IS

 1. SIA " Itaka Latvija" on nende kasutajate isikuandmete Töötleja, kes kasutavad Instagrami kaudu pakutavaid tooteid ja teenuseid ning külastavad Töötleja Instagrami lehte aadressil: https://www.instagram.com/itaka.lv/ ning https://www.instagram.com/itaka.ee/ (edaspidi Fännileht). Töötleja vastutab edastatud isikuandmete turvalisuse ja nende töötlemise eest vastavalt seaduses sätestatule. Töötleja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  1. seoses Fännilehega, sh Töötleja enda kaubamärgi reklaamimise eesmärgil (õiguslik alus – GDPR punkt 6. 1. f. alajaotis) – „õigustatud huvid“;
  2. vastata küsimustele, mis esitatakse Instagrami kaudu (õiguslik alus - GDPR 6. s . 1. f) – "õigustatud huvi"; kui küsimuse sisu viitab teatud andmekategooriatele (näiteks terviseteave), loetakse, et kasutaja on andnud vastutavale töötlejale nõusoleku andmete kasutamiseks (õiguslik alus – artikli 9 lõike 2 punkt a). GDPR) – "Nõusolek".
 2. Töötlejal on õigus töödelda:
  1. avalikult kättesaadavad isikuandmeid (nagu kasutajanimi, profiilipilt, Instagrami tegevuse olek), kommentaaride sisu ja muu teave, mille kasutaja on Instagrami toodete ja teenuste kasutamise kaudu avalikult kättesaadavaks teinud;
  2. isikuandmeid, mille kasutaja esitab Fännilehe külastamisel, sealhulgas kokkuvõte kasutaja profiilis saadaolevast teabest ja muust sisust, kommentaaridest, sõnumitest ja teadaannetest (näiteks fotod, kontaktandmed, elukoht, teave huvide või maailmavaadete kohta);
  3. muud isikuandmed, mida kasutajad edastavad Instagrami kaudu sõnumites (sh kontaktandmed ja terviseteave), et vastata päringule või töödelda suhtlustaotlust.
 3. Isikuandmete töötlemise ulatust, konkreetseid eesmärke ning Instagrami tooteid ja teenuseid kasutavate kasutajate õigusi ja kohustusi reguleerivad otseselt:
  1. Instagrami teenusetingimused (saadaval: https://help.instagram.com/581066165581870) ja
  2. "Andmepoliitika" (saadaval: https://help.instagram.com/519522125107875) või
  3. seaduse sätted, mis selguvad kasutaja Instagramis tehtud toimingute tulemusena.
 4. Töötlejal on õigus töödelda isikuandmeid seni, kuni see on vajalik eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks. Sõltuvalt õiguslikust alusest on see vastavalt:
  1. vastuväidete esitamise aeg (või Instagrami kasutajakonto kustutamiseni);
  2. aeg nõusoleku tagasivõtmiseni (või Instagrami kasutajakonto kustutamiseni); nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmetöötluse seaduslikkust nõusoleku kehtivusajal;
  3. ajavahemik, mis kulub kasutaja poolt Instagrami teenuseid kasutades saadetud päringu töötlemiseks.
 5. Töötleja võib kõiki andmeturbe garantiisid järgides edastada kliendi isikuandmeid, lisaks Töötleja poolt volitatud isikutele ka teistele isikutele, sealhulgas:
  1. üksustele, kes töötlevad andmeid Töötleja nimel, nt tehniliste teenuste pakkujad ja nõustamisteenuseid pakkuvad organisatsioonid;
  2. teistele andmete töötlejatele, kui see on vajalik esitatud küsimusele vastuse andmiseks.
 6. Töötleja ei edasta nende kasutajate isikuandmeid, kes kasutavad Instagrami kaudu pakutavaid tooteid ja teenuseid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse (ELi mittekuuluvad riigid ning Island, Norra ja Liechtenstein).

 7. Töötleja võib töödelda Instagrami tooteid ja teenuseid kasutavate kasutajate isikuandmeid, kes külastavad Fännilehte, et analüüsida Töötleja veebilehte ja sellega seotud sisu (lehevaatamised) – (õiguslik alus – artikkel 6, 1. osa, lõik f) GDPR ) – "õigustatud huvi".

 8. Juhul, kui isikuandmeid töödeldakse eesmärgiga anda ülevaade kasutaja tegevusest Fännilehel (sh lehe jälgimine või jälgimine, lehe soovitamine postituses või kommentaaris, lehe või postituse meeldimine või mittemeeldimine), SIA " Itaka Latvija" ja Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Väljak , Grand Canal Harbour , Dublin 2, Iirimaa) on kasutajate isikuandmete ühised vastutavad töötlejad. Andmete liigid ja nende töötlemise ulatus ning privaatsuspoliitika ja kasutajaõigused on üksikasjalikult täpsustatud:
  1. käesolevas dokumendis;
  2. Facebooki lehel https://www.facebook.com/policy avaldatud dokumendis "Andmepoliitika";
  3. dokumendis “Information about Page for Insights data”, mis on avaldatud Facebooki lehel https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 9. Vastutuse teavitada Instagrami toodete ja teenuste kasutajaid andmete töötlemisest leheülevaate eesmärgil ning võimaldada neil teostada oma õigusi vastavalt GDPR-ile, võtab Facebook (teave lehe tegemisel kasutatud andmete kohta ülevaated, mis on saadaval Facebooki lehel: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 10. Facebooki andmekaitseametnikuga saab ühendust võtta kasutades vormi, mis oli saadaval Facebooki lehel https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

ANDMED KOGUTUD AUTOMAATSELT

 1. Töötleja kogub saadud info automaatselt (nn sündmuselogid).

 2. Sündmuselogid salvestavad andmeid kasutajaseansside kohta, kes külastavad veebilehte ja kasutavad veebilehe ja mobiilirakenduse osana pakutavaid teenuseid (eelkõige: IP-aadress, külastuste kuupäev ja kellaaeg, teave Interneti brauseri ja operatsioonisüsteemi kohta). Need andmed ei ole seotud konkreetsete isikutega.

 3. Juurdepääs sündmuselogide sisule on võimaldatud Töötleja poolt volitatud isikutele.

 4. Sündmuste kronoloogiline protokoll on vaid abimaterjal, mida kasutatakse halduseesmärkidel. Eelkõige võimaldab sündmuselogide analüüs avastada ohte, pakkuda piisavat turvalisust ja teha statistikat, et paremini mõista, kuidas kasutajad veebilehte ja mobiilirakenust kasutavad.

 5. Eespool punktis 2 nimetatud andmeid kasutatakse Veebilehe ja Rakenduse toimimisega seotud probleemide diagnoosimiseks ning võimalike turvarikkumiste analüüsimiseks, Veebilehe ja Rakenduse haldamiseks ning statistika tegemiseks (õiguslik alus – artikkel 6. GDPR 1. f) - "õigustatud huvid".

 6. Veebileht kasutab oma tööks küpsiseid. Lisateabe saamiseks vaadake "KÜPSISTE POLIITIKA".

LÕPPTINGIMUSED

 1. Töötleja kaitseb oma töödeldavaid isikuandmeid vastavalt kehtivatele isikuandmete kaitset ja infoturvet reguleerivatele õigusaktidele.

 2. See privaatsuspoliitika on mõeldud ainult informatiivsel eesmärgil ja kehtib ainult veebilehe itaka.ee ja mobiilirakenduse kohta. Veebileht ja mobiilirakendus võivad sisaldada linke teistele veebilehtedele (sh partnerite ja muude Töötlejaga koostööd tegevate kolmandate isikute veebilehtedele). Töötleja soovitab igal kasutajal pärast teistele veebilehele sisenemist tutvuda kohaldatavate privaatsuspoliitikatega.

 3. Töötleja jätab endale õiguse rakendada kehtivas Privaatsuspoliitikas muudatusi tehnoloogia arengu, õigusaktide muudatuste sealhulgas isikuandmete kaitse ja veebilehe arengu korral.

 4. Töötleja teavitab kasutajaid privaatsuspoliitika sisu olulistest muudatustest, avaldades selle kohta veebilehel teate.
arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter