phone mobile heart Kelionių organizatorius ITAKA Kelionių organizatorius ITAKA Flag of Belarus airplane
Oluline informatsioon>

Pakettreisilepingu tingimused

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Pakettreisiteenuste lepingu üldtingimusi kohaldatakse reisiteenustele, mille teeb kättesaadavaks Itaka Latvija SIA, registrikood 40203178011, juriidiline aadress Krišjāņa Barona iela 68 - 7, Rīga, LV-1001, telefon +371 60 00 32 32, e-post [email protected]. Eesti esindus: Lastekodu 25-38, 10113 Tallinn, telefon +372 600 30 55, e-post [email protected], koduleht www.itaka.ee (edaspidi: Reisikorraldaja).

1.2. Lisaks käesolevatele üldtingimustele juhinduvad Reisikorraldaja ja Reisija omavahelistes suhetes reisiteenuseid reguleerivatest normatiivaktidest reisiteenuste eritingimustest, reisilepingust ja teenustasude hinnakirjast.

1.3. Lepingu sõlmides kinnitab Reisija, et on tutvunud veebilehel www.itaka.ee oleva infoga, sealhulgas teabega jaotistes "Oluline info ja nõuanded reisijatele" ning "Reisidokumendid ja viisad", mis on lepingu lahutamatuks osaks.

1.4. Juhul, kui reisija ostab pakettreisi teise isiku jaoks, on pakettreisi ostnud isiku kohustus teha kõik reisitingimused teatavaks ja kättesaadavaks kõigile reisiteenuste kasutajatele.

2. MÕISTED

2.1. Reisikorraldaja - Itaka Latvija SIA.

2.2. Reisija - isik, kes soovib sõlmida pakettreisilepingu või kellel on õigus reisida selle lepingu alusel.

2.3. Agent - reisikorraldaja koostatud ja korraldatud pakettreisi broneerimist ja ostmist vahendav juriidiline isik.

2.4. Reisikonsultant - reisijat teenindav reisikorraldaja ja/või agendi esindaja, kes jagab informatsiooni reisiteenustest, nõustab reisijat ja vormistab reisiteenuste ostu.

2.5. Reisiteenus - pakettreis või mistahes reisimisega seotud üksik teenus (transpordivahendi pilet, viisa, majutusteenus, ekskursioon jms), mille reisikorraldaja on kättesaadavaks teinud.

2.6. Reisileping - reisikorraldaja ja reisija vahel sõlmitud leping reisiteenuste osutamiseks. Reisitingimused on Reisilepingu lahutamatuks osaks.

2.7. Vautšer - reisikorraldaja poolt väljaantav dokument, mis annab reisijale õiguse reisiteenust kasutada (lennureis, hotelli majutus, transfeer vmt).

2.8. Pakettreis - reisikorraldaja poolt kokku pandud vähemalt kahe eri liiki reisiteenuste kogum (Täpsemalt TurS § 7).

2.9. Vahetu teenuse osutaja - transpordi-, majutus või muu reisiteenuseid pakkuv ettevõtte, kelle teenuseid reisikorraldaja pakub.

3. REISIJA ÜLDISED KOHUSTUSED JA VASTUTUS

3.1. Reisija on kohustatud tutvuma sihtkoha maa eripäradega ja selle kohta käiva olulise informatsiooniga, võimalike ohtudega tervisele, vaktsineerimiste vajalikkusega, reisitingimustega, hotellide ja pakutavate teenuste informatsiooniga reisikorraldaja kodulehel www.itaka.ee, agendi või reisikorraldaja poolt edastatud muul infokandjal.

3.2. Reisija on kohustatud õigeaegselt tasuma reisikorraldajale pakettreisi reisitasu ja muude kokkulepitud lisateenuste eest (nt viisa, kindlustus jmt).

3.3. Reisijal on kohustus kontrollida reisi väljasõidu/väljalennu aega 24 tundi enne reisi algust reisikorraldaja interneti koduleheküljelt www.itaka.ee ja/või lennujaama kodulehel. Sihtkohas 24 tundi enne kodumaale tagasipöördumist peab reisija kontrollima vastavat informatsiooni reisikorraldaja kohalikult esindajalt või hotelli teadetetahvlilt.

3.4. Reisija on kohustatud jõudma õigeaegselt reisi alguskohta ning reisi toimumise ajal on reisija kohustatud järgima reisijuhendeid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju, rahvusvahelise reisijate- ja pagasiveo reegleid, ning kohalike ametivõimude ettekirjutusi, samuti tagama oma isiklike asjade, raha, väärtasjade ja dokumentide säilimist. Reisijate ja pagasi lennuvedajate reeglid on kättesaadavad veebilehe www.itaka.ee jaotises Lennufirmad.

3.5. Reisija on kohustatud järgima piirivalve- ja tollieeskirju, sealjuures arvestama, et vastutus rikkumise eest lasub reisijal.

3.6. Reisija kohustub järgima reisil ja reisisihtriigis reisija ohutuse tagamise eesmärgil kehtestatud eeskirju, järgima ja austama maa, kus reisija viibib, traditsioone ja kombeid ning mitte rikkuma õigusnorme.

3.7. Reisija ei tohi reisi toimumise ajal kuritarvitada alkohoolseid jooke, ega häirida oma käitumisega kaasreisijaid, vastasel korral võidakse reisijat reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ning sellisel juhul ei ole reisijal õigus reisiraha tagastusele. Ja peaks tekkima lisakulutusi, siis reisija nende eest vastutab ise.

3.8. Reisija on kohustatud hüvitama reisi ajal reisikorraldajale, vahetu teenuse osutajale või kolmandatele isikutele tekitatud materiaalse kahju. (Näiteks kahjud hotelli varustusele, sõidukitele jne). Kui kahju põhjustas alaealine, hüvitab kõik kahjud alaealise eest vastutav isik. Kui Reisija oma süüd tunnistab ja on nõus kahju hüvitama, tuleb hüvitada kohapeal. Juhtudel, kui Reisija oma süüd ei tunnista, on Reisikorraldajal õigus kahjutasu sisse nõuda Läti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

3.9. Reisija on kohustatud tasuma kõigi sihtkohas kasutatud lisateenuste eest, mis ei sisaldunud pakettreisis (minibaar, seif, SPA teenused, ekskursioonid jms).

3.10. Reisija on kohustatud tasuma pagasi ülekilode eest vastavalt lennufirma kehtestatud eeskirjadele.

3.11. Reisija on kohustatud teavitama reisikorraldajat kõikidest reisil kaasneda võivatest võimalikest olulistest terviseriskidest, kaasa arvatud lennureisi puhul rasedusest, mis on kestnud rohkem kui 28 nädalat. Alates 28 rasedusnädalast peab reisija lennureisil omama kaasas rasedakaarti ja mitte hiljem kui 7 päeva enne reisi väljastatud arsti kinnitust, et rase võib lennukiga lennata. Alates 32-st rasedusnädalast võib lennuettevõte mitte lubada rasedat lennule. Lennuettevõtete eeskirjad rasedatele on erinevad ning need tuleb täpsustada oma reisikonsultandi juures. Täpsem info on toodud lennuettevõte kodulehel. Tervislikust seisundist või võimalikest riskidest teatamata ja veoteenust tegeliku vedaja või Reisikorraldajaga kokku leppimata on tegelikul vedajal õigus keelduda sellise reisija vedamisest ning reisija võtab enda kanda kõik sellega kaasnevad võimalikud riskid ja kahjud.

3.12. Reisija peab reisikorraldajat teavitama reisija erivajadustest juba reisi broneerides. Reisija peab informeerima, kui reisija vajab erilist abi pagasiga, lennukisse või lennukilt reisiterminali jõudmiseks, kas reisija kasutab akutoitel ratastooli, on vaegkuulja, reisib koos juhtkoeraga jne.

4. REISIKORRALDAJA ÜLDISED KOHUSTUSED JA VASTUTUS

4.1. Reisikorraldaja kohustub osutama Reisija(te)le kõiki Lepingus ettenähtud teenuseid nõuetekohasel viisil, võttes arvesse seda, mida Reisija(d) õiguspäraselt ootavad. E-kataloog ja muud Reisi või muutunud programmi kirjeldavad materjalid on Lepingu lahutamatud osad. Värskeim ja sobivaim teave hotellide, nende kategooriate, teenuste ja meelelahutusvõimaluste muudatuste kohta pärast lepingu sõlmimist avaldatakse Reisikorraldaja veebilehel www.itaka.ee.

4.2. Reisija poolt valitud pakettreis peab vastama reisilepingule, v.a. reisikorraldajast mittesõltuvad asjaolud, sh sihtkohamaa reisi mõjutavad poliitilised otsused, hotellide otsused reisi ajal hooldustööde läbiviimiseks vms.

4.3. Juhul, kui pakettreisilepingu kohaselt kohustub reisikorraldaja osutama reisijale majutusteenust vastavalt konkreetsele kategooriale, mis on sätestatud vastuvõtva riigi eeskirjades, ilma konkreetset majutust nimetamata (loteriimajutus), kohustub reisikorraldaja teavitama reisijat majutuse liigist, kategooriast ja toitlustusest enne Lepingu sõlmimist. Samuti kohustub reisikorraldaja andma reisijale selget ja igakülgset teavet mugavuste, teenuste ja meelelahutusvõimaluste olemasolu ja ulatuse kohta.

4.4. Reisikorraldaja osutab reisijale igakülgset võimaliku abi reisi ajal, kui reisijaga juhtub õnnetus, kui reisija satub kuriteo ohvriks või leiab aset mõni muu sündmus, mille tulemusena reisija elu või tervis satuvad ohtu. Reisikorraldaja abi seisneb raviasutusega ja sihtkohamaa ametivõimudega suhtlemise korraldamises või vastava informatsiooni andmises, samuti vajadusel ja vastavalt võimalusele ennetähtaegse tagasisõidu korraldamises. Reisija on kohustatud hüvitama reisikorraldajale kõik abistamisega seotud kulutused.

4.5. Reisikorraldaja annab reisijale reisikorraldaja kohaliku esindaja, reisijuhi, kõnekeskuse või muu kontakti, mis võimaldab reisijal reisikorraldajaga ühendust võtta ja probleemide korral abi küsida või esitada kaebust pakettreisilepingu mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmise eest. Alaealiste reisimise korral annab reisikorraldaja vanematele või eestkostjatele teavet, mis võimaldaks neil lapse või vastutava isikuga otse lapse asukohas ühendust võtta.

4.6. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud reisil vältimatud või erakorralised asjaolud või muud ettenägematud põhjused, mida reisikorraldaja ei oleks saanud ka võimalikult hoolika tegutsemise korral vältida. Niisugusteks põhjusteks võivad olla sõjategevus, terroriakt, loodusõnnetus, nakkushaigus, streik jmt sündmused (Force majeure).

4.7. Reisikorraldaja teatab viivitamatult reisijale olulise reisiteenuse muutumisest või ära jäämisest.

4.8. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud, kas (i) reisija enda käitumisest, (ii) kolmandast isikust, kes ei ole seotud pakettreisilepingus sisalduva reisiteenuse osutamisega või (iii) vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest.

4.9. Reisija pagasi rikkumise ja pagasi kaotsimineku eest vastutab vedaja. Võimalike kahjude korvamiseks soovitab reisikorraldaja sõlmida enne reisile minekut pagasikindlustuse.

4.10. Kui reisilepingu rikkumine toimus teenuse osutamisel kolmanda isiku poolt ning vahetu teenuse osutaja vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonidega (s.h lennuettevõtjate vastutust piiravate konventsioonidega), on vastava rikkumise puhul piiratud ka reisikorraldaja vastutus reisija ees.

4.11. Reisikorraldaja vastutus kahju tekitamise eest on piiratud reisitasu kolmekordse suurusega.

5. PAKETTREISIDE MÜÜK

5.1. Reisija peab reisi broneerides informeerima reisikorraldajat erivajadustest või muudest asjaoludest, mis omavad tähtsust reisiteenuse osutamisel. Ainult sellisel juhul saavad vahetu teenuse osutaja ja reisikorraldaja reisija soovidega arvestada.

5.2. Reisija peab esitama õigeaegselt kogu informatsiooni ja dokumendid, mis on reisikorraldajale käesoleva lepingu täitmiseks vajalikud. Reisija on kohustatud esitama reisikorraldajale tõeseid andmeid ja vastutama andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju.

5.3. Reisileping on reisija ja reisikorraldaja vaheline leping, mis loetakse sõlmituks ja muutub siduvaks hetkel, kui reisija on välja valinud reisi, talle on väljastatud reisileping ja ta on tasunud selles toodud ettemaksu.

5.4. Reisitasu/ettemaksu maksmisega kinnitab reisija oma tellimuse reisiteenuse ostmiseks ning avaldab nõustumist käesolevate reisitingimustega ja sealhulgas ka vahetu teenuse osutaja müügitingimustega. Reisija on teadlik ja nõustub sellega, et sõlmib reisiteenuse kasutamiseks lepingu reisikorraldajaga.

5.5. Kui reisija jätab pakettreisi ettemaksu kokkulepitud tähtajaks tasumata, loetakse pakettreisi tellimus reisija poolt taganetuks ja reisikorraldajal on õigus broneering tühistada ning õigus rakendada reisitingimustes reisist taganemise kohta sätestatut ning nõuda reisijalt hüvitust reisitingimuste p. 7.4 toodud suuruses.

5.6. Juhul kui vahetu teenuse osutaja ei anna nõustumust reisija tellimusele (soovitud kuupäevaks on vabad kohad välja müüdud, hinnad muutunud vmt) informeerib reisikorraldaja sellest reisijat ja vastavalt reisijalt saadud juhistele tagastab reisitasu või kasutab seda reisija poolt muudetud tellimuse täitmiseks.

5.7. Reisikorraldaja teavitab reisijat enne pakettreisilepingu sõlmimist väljumise ja saabumise kohast, kuupäevast ja kellaajast, reisile registreerimise tähtaja, majutuse liigi, majutuskoha asukoha, mugavusastme, vastavuse külastatava riigis kehtivale klassifikatsioonile, toitlustuskava jm vastavalt VÕS § 867. Ülaltoodud info on kättesaadav ka reisikorraldaja kodulehel www.itaka.ee jaotises "Oluline info ja nõuanded reisijatele".

6. PAKETTREISI HIND JA MAKSETINGIMUSED

6.1. Reisitasu on kõikide reisilepingus nimetatud reisijate pakettreisi teenuste maksumus kokku, ning sisaldab kõiki makse, lisatasusid, makseid ja muid kulusid. Reisitasu ei sisalda kulusid reisidokumentidele, viisadele, vaktsiinidele ja lisakindlustusele, mille reisija peab hankima iseseisvalt, samuti ei sisalda see makseid kaupade ja teenuste eest, mida reisija on otsustanud osta kohapeal ja mis ei sisaldu pakettreisis.

6.2. Juhul, kui reisija jätab kasutamata mõne reisilepingus nimetatud teenuse, ei anna see reisijale õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist.

6.3. Reisikorraldaja poolt peale reisijaga reisilepingu sõlmimist toimunud sooduskampaaniad, viimase hetke pakkumised jm hinna muutmised ei mõjuta reisija poolt tasumisele kuuluvat reisitasu ega anna reisijale õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist.

6.4. Maksetingimused:

6.4.1. Kui pakettreisi alguseni on jäänud rohkem kui 14 kalendripäeva, tuleb tasuda ettemaks suuruses 10% pakettreisi hinnast 24 tunni jooksul peale broneeringu vormistamist kui arvel/lepingus ei ole märgitud teisiti; ülejäänud summa ehk pakettreisi kogu maksumust tuleb tasuda hiljemalt 14 kalendripäeva enne reisi algust.

6.4.2. Kui pakettreisi alguseni on jäänud 14 päeva või vähem, tuleb pakettreisi kogu maksumust tasuda koheselt peale broneeringu vormistamist.

6.4.3. Kui reisija on ostnud pakettreisi eelmüügi või müügikampaania ajal, siis võivad pakettreisi maksetingimused erineda punktides 4.2.1.-4.2.2. toodud tüüpmaksetingimustest ja neid tuuakse reisilepingu eritingimustes eraldi välja.

6.4.4. Kui pakettreisi eest ei tasuta reisikorraldaja või agendi juures kohapeal, peab reisija 24 tunni jooksul pärast broneeringu tegemist saatma e-posti teel maksetõendi vastavalt, kas reisikorraldajale e-posti aadress [email protected] või agendi e-posti aadressil.

7. PAKETTREISILEPINGU MUUTMINE REISIKORRALDAJA POOLT

7.1. Reisikorraldajal on enne pakettreisi algust õigus ühepoolselt muuta pakettreisi tingimusi kui muudatused on väheolulised ja reisikorraldaja teavitab reisijat muudatustest.

7.2. Reisikorraldajal on õigus reisitasu suurendada või vähendada teavitades sellest reisijat vähemalt 20 päeva enne reisi algust ette juhul, kui reisitasu muutmise vajadus on tekkinud veokulude muutusest, mis tuleneb kütuse või muude energiaallikate hinna muutumisest, või lepingus sisalduvatele reisiteenustele pakettreisi teenuste osutamisega otseselt mitteseotud kolmandate isikute poolt kehtestatud maksu- või tasumäärade muutusest, sealhulgas turismimaksude, maaletulekutasude, sadamate või lennujaamade sisse- ja väljasõidutasude muutusest või pakettreisiga seotud valuuta vahetuskursi muutusest.

7.3. Reisitasu uue suuruse arvutamisel lähtub reisikorraldaja reisitingimuste p 5. sätestatud muudatustega seonduvate kulude vähenemisest või suurenemisest reisikorraldajale, kulude vähenemise või suurenemise võrra.

7.4. Juhul, kui reisikorraldaja on enne pakettreisi algust sunnitud objektiivsetel põhjustel olulisel määral muutma VÕS § 867 lg 2 p 1, 3-5 ja 8-11 nimetatud tingimusi (reisi sihtkohta, kuupäevi, transpordi kellaaegu, majutust, toitlustust, teenuseid, mis sisalduvad paketis, turismiteenuste osutamise keelt ja sobivust konkreetsele reisijale) või suurendama reisitasu rohkem kui 8%, on reisijal õigus reisilepingust taganeda. Taganemise asemel on pooltel võimalus kokku leppida pakettreisi asendamises. Taganemise õigust enne pakettreisi algust võib klient kasutada üksnes 48 tunni jooksul pärast reisikorraldajalt või agendilt vastava teate saamist.

7.5. Reisikorraldaja võib pakettreisilepingust taganeda ja maksta reisijale tagasi kõik pakettreisi eest tehtud maksed täiendavat hüvitist maksmata juhul, kui reisile ei ole registreerunud piisavalt osavõtjaid (tellimuslennu täituvus alla 95%) ja/või kui reisikorraldaja on eritingimustes seadnud reisi toimumise tingimuseks mõne muu osavõtjate arvu kuid see ei ole täitunud. Taganemisest teatab reisikorraldaja reisijale

 • hiljemalt 20 päeva enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab rohkem kui kuus päeva;

 • hiljemalt 7 päeva enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab 2 kuni 6 päeva;

 • 48 tundi enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab vähem kui 2 päeva.

8. PAKETTREISILEPINGU MUUTMINE REISIJA SOOVIL

8.1. Pakettreisi muutmis- ja taganemis võimalused on piiratud. Reisija peab esitama oma muutmis või taganemis soovi e-kirja teel või muul kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil. Muutmine ning taganemine toimub üldjuhul tasu eest, kui reisikorraldaja pole otsustanud teisiti.

8.2. Reisijal on õigus sama lepingu raames pärast konkreetsete muudatuste eest lisatasu tasumist muuta pakettreisi tingimusi, nagu näiteks reisi kuupäeva, kestust, hotelli ja/või hotellitoa tüüpi jne. Lubatud muudatuste hulka ei kuulu reisi sihtkoht. Muudatuste tegemise tasu sõltub muudatuste laadist, reisi alguseni jäävast ajast jmt.

8.3. Reisija poolt reisil olles avaldatud reisipikenduse või lühendamise soovi täidab reisikorraldaja lisatasu eest ning reisipikenduse või lühendamise võimaluse olemasolul.

8.4. Reisija poolt pakettreisis sisalduvate muude teenuste muutmise korral kohustub reisija hüvitama reisikorraldajale kõik muutmisega seonduvad kulud.

8.5. Kuni reisi alguseni võib reisija anda oma lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle teisele isikule, kes vastab kõigile reisil osalemiseks vajalikele tingimustele. Reisija peab lepingu üleandmisest teavitama reisikorraldajat või agenti püsival andmekandjal vähemalt 7 päeva enne reisi algust. Sellisel juhul vastutavad lepingu ülevõtnud isik ja üleandja reisitasu maksmise ja ülevõtmisega tekkinud lisakulude eest solidaarselt.

8.6. Lepingu p. 6.5 toodud muudatuse teostamise eest kohustub reisija maksma reisikorraldajale tasu.

9. PAKETTREISILEPINGUST TAGANEMINE REISIJA SOOVIL

9.1. Reisijal on õigus lepingust igal ajal taganeda. Lepingust taganemiseks peab reisija teavitama reisikorraldajat püsival andmekandjal ühel järgmistest viisidest: e-postile [email protected], isiklikult reisikorraldaja kontoris või teavitades sellest agenti, kelle kaudu pakettreis osteti. Lepingust taganemine jõustub reisikorraldaja poolt teate kättesaamisest, mitte info edastamise hetkest.

9.2. Olenemata sellest, kas reisija ostab reisiteenuse sidevahendi (e-post, telefon, koduleht) abil või reisibüroos kohapeal ei kohaldata reisiteenuse lepingutele üldjuhul Võlaõigusseaduses sätestatud tarbija õigust taganeda lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (Taganemisõigus).

9.3. Reisijal on õigus taganeda reisilepingust igal ajal, kuid sellisel juhul on reisija kohustatud tasuma reisikorraldajale hüvitist.

9.4. Lepingu p 9.3 toodud hüvitise suurus:

9.4.1. Kui pakettreisi alguseni on rohkem kui 14 päeva, siis 10% reisitasust;

9.4.2. Kui reisi alguseni on jäänud 14 või vähem päeva, siis 100% reisitasust.

9.5. Kui reisijale on koostatud reis eriprogrammi alusel (erinev programm, lisateenused või - tellimused), siis on reisija lepingust taganemise korral kohustatud hüvitama reisikorraldajale kõik eriprogrammist tulenevad kulud.

9.6. Juhul, kui reisijale ei väljastata sihtriiki reisimiseks vajaminevat viisat või ei võimaldata sihtriiki jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat, loetakse reisija reisilepingust taganenuks koos sellega kaasnevate tagajärgedega.

9.7. Juhul, kui reisija ei ilmu õigeaegselt reisi alustamiseks ettenähtud kohta või kui reisija ei saa ettenähtud ajal reisi alustada puudulike või nõuetele mittevastavate reisidokumentide tõttu, loetakse reisija reisilepingust taganenuks koos sellega kaasnevate tagajärgedega.

9.8. Kui Reisi on ostnud kaks reisijat ja üks Lepingus ette nähtud reisijatest keeldub Reisil osalemast enne selle algust, peab teine reisija, kes peab reisima üksi, tasuma enne väljalendu lisatasu majutuse eest ühekohalises toas.

10. REISIDOKUMENDID, VIISAD, TERVISENÕUDED

10.1. Reisija kannab vastutust nõuetekohaste reisidokumentide olemasolu eest. Reisikorraldaja ja vahetu teenuse osutaja eeldavad, et reisijal, sh lapsel, on olemas reisidokumendid (pass, isikutunnistus, viisa, vaktsineerimise tõend, kindlustus jmt) nii sihtriigi kui ka transiitriikide jaoks.

10.2. Reisikorraldaja teeb reisilepingu, vautšeri või muu reisidokumendi reisijale kättesaadavaks e-kirja teel, reisikorraldaja müügikontoris või agendi vahendusel.

10.3. Reisija peab koheselt peale reisilepingu, vautšeri või muu reisidokumendi kätte saamist kontrollima dokumentides sisalduvate andmete (nimi, reisikuupäevad, reisikirjeldus jms) vastavust oma tellimusele. Tähtis on kontrollida, et reisilepingus ja reisidokumendis toodud reisija andmed ühtiks reisija reisidokumendis toodud andmetega. Reisikorraldaja või vahetu teenuse osutaja põhjustatud tehnilised puudused, millest on viivitamatult reisikorraldajat teavitatud, kõrvaldatakse. Hilisem puuduste kõrvaldamine võib olla võimatu või sooritatakse lisatasu eest.

10.4. Kui reisijale väljastatud reisilepingus, vautšeril või muul reisidokumendil on mis tahes puudus, mille on põhjustanud reisija tegevus või tegevusetus, rahuldatakse reisija soovitud muudatus reisiteenuse muutmise- või uue reisiteenuse ostuvõimaluse piires. Sellisel juhul kohustub reisija tasuma kõik muudatusega ja/või uue reisiteenuse ostuga kaasnevad lisatasud.

10.5. Reisija soovil täpsustab reisikorraldaja reisidokumentide nõudeid, kuid ei võta vastutust nende nõuete edasise kehtivuse osas, kuivõrd need võivad etteteatamata muutuda.

10.6. Erinevate riikide kodanikel võivad olla erinevad nõuded viisadele ja reisidokumentidele. Esmase info selle kohta annab reisikonsultant. Täpsemat infot jagavad vastava riigi saatkonnad, konsulaadid ja Välisministeerium.

10.7. Sihtkoha riigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki, seda isegi juhul, kui isikul on kõik vajalikud dokumendid riiki sisenemiseks.

10.8. Eesti kodanikud saavad lähemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriikidesse sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelt http://vm.ee.

10.9. Teatud riikidesse sisenemiseks tuleb reisijatel tõendada vaktsineerimiskuuri läbimist. Informatsioon nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimissoovitustega on kättesaadavaks tehtud Terviseameti veebilehel: https://ta.vaktsineeri.ee.

10.10. Reisija vastutab selle eest, et ta ei ole reisi sihtriigis persona non grata. Kui reisija ei pääse riiki, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb reisijal kanda kõik kodumaale naasmisega kaasnevad kulud ning reisiraha tagastamisele ei kuulu.

10.11. Kui reisija on reisikorraldajalt eelnevalt ostnud sihtriiki reisimiseks viisa ja/või tellinud muud reisidokumendid, mille kätte saamine toimub reisikorraldaja või agendi kontorist ja kui reisija on jätnud viisa ja/või reisidokumendid väljavõtmata, siis edaspidiseid pretensioone reisija süül saamata jäänud viisaga või muude dokumentidega seonduvalt reisikorraldaja ei menetle ning viisa ja/või muude teenuste eest tasutud raha ei kuulu tagastamisele.

10.12. Reisikorraldaja soovitab reisijal vormistada reisikindlustus, mis kataks mh reisitõrke-, meditsiini- ja pagasikindlustuse. Info kindlustuse kohta on saadaval veebilehel www.itaka.ee. Samuti võib reisija reisikindlustuse kohta küsida pakettreisi müüvalt agendilt.

10.13. Igal väljaspool EL-i reisival reisijal peab olema kehtiv pass (kehtib vähemalt 6 kuud pärast Reisi lõppu). EL-i riikidesse reisides on vajalik isikutunnistus või pass. See nõue kehtib ka alla 2-aastastele lastele. Ajutist või diplomaatilist passi omanikel soovitab reisikorraldaja enne broneeringu tegemist võtta ühendust sihtkohariigi diplomaatilise esindusega ning arvestada seda tüüpi passiga kaasnevaid formaalseid piiranguid.

11. LEND, HOTELLIPÄEV

11.1. Pakettreisi väljumiskuupäevaks on pakettreisi alguskuupäev ja tagasisõidukuupäevaks pakettreisi lõppkuupäev. Reisi esimene ja viimane päev on arvestatud reisimiseks.

11.2. Hotellipäev ehk hotelliteenused (nt toitlustus) hotellides ja apartementides algab kell 15.00 ja lõpeb kell 12.00. Kui reisija saabub sihtkohta öösel ehk reisidokumendi lahtris KUUPÄEV märgitud päevale järgneval päeval kui hotelliteenused algavad, majutatakse reisija kohe pärast saabumist hotelli. Sel juhul arvestatakse hotellipäeva alates reisidokumendi lahtris KUUPÄEV märgitud päeval kella 15.00-st. Kõik hinnas teenus algab pärast hotelli sisseregistreerimist eeldusel, et esimene hotellipäev on juba alanud ja lõpeb hotellist väljaregistreerimisega, kuid mitte hiljem kui viimase hotellipäeva lõpus. Juhul, kui hotelli viimasele päevale järgneb lahkumine koduriiki, tuleb hotellist väljaregistreerimine teha hiljemalt naasmise päeval kell 10.00. Kruiisilaeva puhul algab pardaleminek kell 13.00, ning kruiisi lõppedes peavad kajutid olema vabastatud kell 09.00.

12. PUUDUSED REISIKORRALDUSES JA PRETENSIOONIDE LÄBIVAATAMISE KORD

12.1. Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui pakettreis, selle programm, hotell ja/või pakutavad teenused ei vasta olulisel määral reisikirjeldusele. Kui reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisikava algselt väljakuulutatud kujul läbi viia, on tal õigus vahetada hotelli ja/või transpordivahendit, muuta ajakavasid või teha reisipaketis muid muudatusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu.

12.2. Puudusteks ei loeta:

12.2.1. reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muudatusi või ilmnevaid asjaolusid, mille tekkimist on võimalik eeldada arvestades reisi sihtkohta, sh kultuurilisi eripärasid ja iseloomu;

12.2.2. lennu ajakava väheolulist muutumist;

12.2.3. hotelli vahetumist vahetult enne reisi või reisi ajal, kui see oli tingitud hotelli ülebroneeringust, hooaja alguse ja lõpuga seonduvatest erisustest vmt. Reisikorraldaja asendab sel juhul hotelli samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga;

12.3. Puudustest pakettreisis on reisija kohustatud viivitamatult ja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatama kohapeal reisiesindajale, agendile või reisikorraldajale puuduste kõrvaldamise eesmärgil, vastasel korral puudub reisijal hilisemal pretensiooni esitamisel kahju hüvitamise nõudeõigus.

12.4. Reisikorraldaja võtab reisiteenuse puuduste kõrvaldamiseks tarvitusele mõistlikud abinõud ning kõrvaldab puuduse mõistliku aja jooksul.

12.5. Reisikorraldaja menetleb reisija poolt peale reisi tähtaegselt esitatud hotelliteenindust ja majutust puudutavaid pretensioone üksnes juhul, kui reisija on reisi sihtkohas teavitanud koheselt probleemist hotelli administratsiooni ja reisikorraldajat kuid probleemi ei õnnestunud kohapeal mõistliku tähtaja jooksul lahendada.

12.6. Juhul, kui tekkinud probleem lahendatakse ja tekkinud kahju hüvitatakse reisijale reisi ajal sihtriigis kohapeal, ei ole reisijal õigus nõuda teistkordset hüvitamist reisikorraldajalt.

12.7. Juhul, kui pretensioonile lahenduse leidmine või rikkumise kõrvaldamine osutus sihtkohas võimatuks, on reisijal õigus esitada avaldus/pretensioon mõistliku aja jooksul peale reisilt tulekut reisikorraldaja või agendi müügikontoris või e-posti aadressil. Esitatud avaldus/pretensioon peab sisaldama reisija nimesid ja kontaktandmeid, lepingu numbrit, kaebuse sisu ja reisija selgesõnaliselt esitatud nõuet ning asjaolusid, millega ta nõuet põhjendab ja tõendab. Avaldusele/pretensioonile lisatakse koopiad asjasse puutuvatest ja nõude aluseks olevatest dokumentidest (leping/arve; maksedokumendid; hüvitise nõude aluseks olevad kviitungid, telefoni kõneeristuse väljavõtted, kohapeal vormistatud akt jms).

12.8. Reisikorraldaja vaatab nõutud vormis esitatud reisija avalduse/pretensiooni läbi 15 kalendripäeva jooksul avalduse/pretensiooni saamisest arvates. Hüvitamisele kuulub üksnes otsene kahju, mis proportsionaalselt vastab rikkumise suurusele. Reisiteenuste puudustega seotud kulutused hüvitab reisikorraldaja üksnes vastavate kuludokumentide alusel (ostukviitung vms).

13. ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

13.1. Reisilepingu ja reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada reisikorraldaja ja reisija vaheliste läbirääkimiste teel.

13.2. Kokkuleppe mittesaavutamisel on reisijal õigus pöörduda Tarbijakaitse Keskuse kohtuvälise vaidluste lahendamise komisjoni poole, Riia, Brīvības tänav 55, LV-1010, tel.: +371 65452554; e-post: [email protected], veebileht: http://www.ptac.gov.lv/.

13.3. Tarbijavaidluste komisjonis aadressil Endla 10a Tallinn, 10122, telefon +372 6201 707, e-post [email protected]. Komisjoni veebileht ja menetlusreeglid on kättesaadavad internetiaadressil: https://komisjon.ee/et.

13.4. Kui vaidlus on seotud internetis ostetud teenusega, saab kaebuse esitada internetis platvormi http://ec.europa.eu/odr/ kaudu.

13.5. Reisija pöördumine tarbijavaidluste lahendamise organi poole ei võta reisijalt õigust pöörduda Läti Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seaduses sätestatud korras üldkohtusse, taotledes vaidluse sisulist läbivaatamist.

14. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

14.1. Reisikorraldaja töötleb Reisija isikuandmeid Reisiteenuse lepingu täitmiseks vastavalt Reisikorraldaja Isikuandmete töötlemise tingimustele. 

15. POOLTE KONTAKTANDMED

Reisikorraldaja                                                                                                                    Reisija

Itaka Latvija SIA

Reg. nr. 40203178011

Krišjāņa Barona iela 68-7, Rīga

Telefon +37160003232, [email protected]

 

Esindatud reisibüroo poolt

 

Reisikorraldaja (esindaja) allkiri                                                                                               Reisija allkiri

 

 

Ees- ja perekonnanimi                                                                                                            Ees- ja perekonnanimi


EELMÜÜGI KAMPAANIA ERITINGIMUSED

(eritingimused kehtivad perioodil 06.03.2024 kuni 31.03.2024 tehtud broneeringutele)

           

 1. Eelmüügi kampaania kehtib "Itaka Latvija" korraldatud suvehooaja 2024 pakettreisidele, mis on broneeritud ajavahemikul 06.03.2024 kuni 31.03.2024.
 2. Nende tingimuste raames reisi ostmisel tuleb teha ettemaks 10% reisi hinnast ja ülejäänud summa tuleb tasuda hiljemalt 14 päeva enne reisi algust.
 3. Juhul, kui reis tühistatakse vähemalt 14 päeva enne reisi algust, tuleb tasuda ettemaks 10% pakettreisi hinnast.
 4. Muude muudatuste puhul või käesolevates eritingimustes sätestatud maksetähtajast mitte kinnipidamise korral kohaldatakse Pakettreisiteenuste lepingu üldtingimusi, eelmüügi allahindlust tühistatakse ja hind arvutatakse uuesti vastavalt standardhinnakirjale.
 5. Ettemaksed ei kuulu tagastamisele.
 6. Need eelmüügi kampaania tingimused on eritingimused võrreldes Pakettreisiteenuste lepingu üldtingimustega. Pooltevahelisele õigussuhtele kohaldatakse turismiteenuste osutamise Pakettreisiteenuste lepingu üldtingimusi, kui eelmüügikampaania tingimustes ei ole sätestatud eritingimusi.

 

Olen tutvunud ja nõustun eelmüügi kampaania eritingimustega

________________________________________________________________________

(ees- ja perekonnanimi, allkiri)

 _____.______________________________ 2024 a.

EELMÜÜGI KAMPAANIA ERITINGIMUSED

(eritingimused kehtivad perioodil 19.10.2023 kuni 05.03.2024 tehtud broneeringutele)

           

 1. Eelmüügi kampaania kehtib "Itaka Latvija" korraldatud suvehooaja 2024 pakettreisidele, mis on broneeritud ajavahemikul 19.10.2023 kuni 05.03.2024.
 2. Nende tingimuste raames reisi ostmisel tuleb teha ettemaks 10% reisi hinnast ja ülejäänud summa tuleb tasuda hiljemalt 14 päeva enne reisi algust.
 3. Juhul, kui reis tühistatakse vähemalt 14 päeva enne reisi algust, tuleb tasuda ettemaks 10% pakettreisi hinnast.
 4. Eelmüügi kampaania raames saab "Mitme vahetuse garantii" teenust tasuta, mis võimaldab ühekordselt muuta väljumiskuupäeva, reisi sihtkoha, hotelli, toatüübi või reisi kestust:
  • Muudatusi saab taotleda kuni 21 päeva enne reisi väljumist.
  • Muudatuste korral arvutatakse piletihinnad ümber vastavalt muudatuste ajal kehtivatele hindadele. Reisijatega sõlmitakse uus leping ning kohaldatakse muutmise ajal kehtivaid tingimusi ja hindu. Uue broneeringu hind ei tohi olla väiksem kui 10% reisi algsest hinnast. Kui uue reisi hind on siiski rohkem kui 10% madalam kui esialgne broneering, kohandatakse hinda nii, et hinnavahe ei ületaks 10% algsest hinnast.
  • Turistide arvu või nende perekonnanimesid ei ole võimalik muuta.
  • Muudatusi saab teha, kui soovitud kuupäevad, hotell, toatüüp, lennupiletid on broneerimiseks saadaval.
  • Reisihooaega ei ole võimalik muuta.
  • See garantii kehtib ainult tšarterlennuga pakettreiside puhul ja ei kehti ainult lennupiletitele, ekskursioonidele ega dünaamilistele pakettreisidele ehk ITAKA Smart teenustele.
 5. Eelmüügi kampaania raames reisi ostes on võimalus tasuta muuta broneeringus olevate reisijate nimesid järgmistel tingimustel:
  • Muudatusi saab taotleda kuni 21 päeva enne reisi väljumist.
  • On lubatud muuta ainult reisijate nimesid, täiskasvanute ja alla 11-aastaste laste arv peab jääma samaks.
  • Muudatusi võib taotleda ainult üks kord.
 6. Muude muudatuste puhul või käesolevates eritingimustes sätestatud maksetähtajast mitte kinnipidamise korral kohaldatakse Pakettreisiteenuste lepingu üldtingimusi, eelmüügi allahindlust tühistatakse ja hind arvutatakse uuesti vastavalt standardhinnakirjale.
 7. Ettemaksed ei kuulu tagastamisele.
 8. Need eelmüügikampaania tingimused on eritingimused võrreldes Pakettreisiteenuste lepingu üldtingimustega. Pooltevahelisele õigussuhtele kohaldatakse turismiteenuste osutamise Pakettreisiteenuste lepingu üldtingimusi, kui eelmüügikampaania tingimustes ei ole sätestatud eritingimusi.

Olen tutvunud ja nõustun eelmüügi kampaania eritingimustega

________________________________________________________________________

(ees- ja perekonnanimi, allkiri)

 _____.______________________________ 2024 a.

ITAKA SMART ERITINGIMUSED

ITAKA Latvija pakettreisiteenuste lepingu eritingimused - ITAKA SMART pakkumiste broneerimisel

Ostes SIA "Itaka Latvija" reg.nr.40203178011, poolt korraldatud pakettreisiteenuse ITAKA SMART, nõustub reisija ITAKA SMARTi eritingimustega. Vastavalt nendele eritingimustele:

 1. Maksetingimused:
  1. Kui pakettreisi alguseni on jäänud rohkem kui 21 kalendripäeva, tuleb tasuda ettemaks suuruses 50% pakettreisi hinnast 30 minuti jooksul peale broneeringu vormistamist kui arvel/lepingus ei ole märgitud teisiti; ülejäänud summa ehk pakettreisi kogu maksumust tuleb tasuda hiljemalt 20 kalendripäeva enne reisi algust. Leping loetakse sõlmituks pärast reisikorraldaja kinnituse saamist ja ettemaksu tasumist.
  2. Kui pakettreisi alguseni on jäänud 21 päeva või vähem, tuleb pakettreisi kogu maksumust tasuda 30 minuti jooksul peale broneeringu vormistamist. Leping loetakse sõlmituks pärast reisikorraldaja kinnituse saamist ja ettemaksu tasumist.
 2. Kõik reisija poolt tehtavad muudatused on võimalikud ainult siis, kui üksikute reisiteenuste pakkujad (nt lennuettevõtjad, majutusettevõtjad jne) on andnud selleks loa. Sellisel juhul peab reisija kandma kõik selliste muudatuste tegemisega seotud lisakulud (lennufirma, majutuse pakkujate kehtestatud lisatasud, reisikorraldaja halduskulud jne). Mõnel juhul võivad need kulud ulatuda kuni 100% reisi hinnast.
 3. ITAKA SMARTi reisi tühistamise kulud (tühistamistrahv) sõltuvad konkreetsete teenusepakkujate (nt lennuettevõtjad, majutusettevõtjad jne) kehtestatud trahvidest. Mõnel juhul võib see trahv olla 100% reisi hinnast, isegi kui reisija ei ole reisi eest veel täielikult tasunud.
 4. Need ITAKA SMART tingimused on eritingimused võrreldes Pakettreisiteenuste lepingu üldtingimustega. Pooltevahelisele õigussuhtele kohaldatakse turismiteenuste osutamise Pakettreisiteenuste lepingu üldtingimusi, kui eelmüügikampaania tingimustes ei ole sätestatud eritingimusi.

Olen tutvunud ja nõustun ITAKA SMART eritingimustega _________________________________(ees- ja perekonnanimi, allkiri)

_____.______________________________ 2024 a.

EKSKURSIOONIREISIDE (RINGREISIDE) ERITINGIMUSED

ITAKA Latvija pakettreisiteenuste lepingu eritingimused - EKSKURSIOONIREISIDE pakkumiste broneerimisel

Ostes SIA "Itaka Latvija" reg.nr.40203178011, poolt korraldatud pakettreisiteenuse RINGREIS, nõustub reisija EKSKURSIOONIREISIDE eritingimustega. Vastavalt nendele eritingimustele:

1. EKSKURSIOONIREISID REGULAARLENDUDEGA 
 1. Ekskursioonireiside eritingimusi kohaldatakse Itaka Latvija pakettreiside suhtes, mis sisaldavad ekskursioone ja mida korraldatakse regulaarlendudega. Need reisid on kõikides müügikanalites märgitud kui "Ringreisid regulaarlennuga".
 2. Kui ostate reisi käesolevate tingimuste alusel, tuleb reisi eest täielikult tasuda hiljemalt 65 päeva enne reisi algust.
 3. Reisikorraldaja võib pakettreisilepingu lõpetada ja kõik pakettreisiteenuse eest tehtud maksed reisijale hiljemalt 60 päeva enne reisi algust täies ulatuses tagasi maksta, kui pakettreisiteenusele registreerunud isikute arv on väiksem kui reisi toimumiseks vajalik miinimumarv.
 4. Need ekskursioonireiside tingimused on eritingimused võrreldes Pakettreisiteenuste lepingu üldtingimustega. Pooltevahelisele õigussuhtele kohaldatakse turismiteenuste osutamise Pakettreisiteenuste lepingu üldtingimusi, kui eelmüügikampaania tingimustes ei ole sätestatud eritingimusi.

2. EKSKURSIOONIREISID TELLIMUSLENDUDEGA
 1. Ekskursioonireiside eritingimusi kohaldatakse Itaka Latvija pakettreiside suhtes, mis sisaldavad ekskursioone ja mida korraldatakse tellimuslendudega. Need reisid on kõikides müügikanalites märgitud kui " Ringreisid tšarterlennuga".
 2. Kui ostate reisi käesolevate tingimuste alusel, tuleb reisi eest tasuda täies ulatuses hiljemalt 30 päeva enne reisi algust.
 3. Reisikorraldaja võib pakettreisilepingu lõpetada ja tagastada reisijale kõik pakettreisi eest tehtud maksed täies ulatuses hiljemalt 28 päeva enne reisi algust, kui pakettreisile registreerunud isikute arv on väiksem kui reisi toimumiseks vajalik miinimumarv.
 4. Need ekskursioonireiside tingimused on eritingimused võrreldes Pakettreisiteenuste lepingu üldtingimustega. Pooltevahelisele õigussuhtele kohaldatakse turismiteenuste osutamise Pakettreisiteenuste lepingu üldtingimusi, kui eelmüügikampaania tingimustes ei ole sätestatud eritingimusi.

Olen tutvunud ja nõustun EKSKURSIOONIREISIDE  eritingimustega _________________________________(ees- ja perekonnanimi, allkiri)

_____.______________________________ 2024 a.

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter